В феврале украинцы доверили Банку Кредит Днепр 4,7 тыс. депозитов

В феврале 2017 года с учетом переоформлений вкладчики разместили в Банке Кредит Днепр 4,7 тыс. депозитов на сумму 731 млн грн. Объем розничного депозитного портфеля составляет около 4 млрд грн. Среди основных трендов депозитного рынка прошлого месяца – постепенное снижение депозитных ставок. Банкиры подчеркивают, что подобные тенденции будут продолжаться и весной.Неизменными остаются предпочтения клиентов банка в части срочности и периода размещения средств. Наибольший доход вкладчики получают от депозитов с фиксированной датой выплаты сроком на 6-12 месяцев. Соответственно сегодня 98% портфеля Банка Кредит Днепр составляют срочные депозиты и более половины портфеля – вклады сроком на 180-365 дней.

«В целом тренды депозитного рынка в Украине остаются прежними. Снижение процентных ставок по всем видам вкладов продолжается, и наш банк развивается в соответствии с такими тенденциями. Доверие украинцев к финансовым институтам сохраняется на достаточно высоком уровне, и даже политические турбулентности, которые все еще иногда происходят в Украине, уже не оказывают такого психологического эффекта на настроения вкладчиков, как это было в 2014-2015 годах, – говорит Андрей Мойсеенко, заместитель председателя Правления Банка Кредит Днепр. – Финансовый рынок практически очищен от проблемных участников, топ-игроки нацелены на активизацию розничного и корпоративного кредитования. Это и объясняет политику украинских банков в отношении дальнейшего снижения депозитных ставок, что позволит удешевить кредитный ресурс для заемщиков и куда существеннее поддерживать национальную экономику, подкрепляя ее подъемным финансированием».

У лютому 2017 року з урахуванням переоформлень вкладники розмістили у Банку Кредит Дніпро 4,7 тис. депозитів на суму 731 млн грн. Обсяг роздрібного депозитного портфеля становить близько 4 млрд грн. Серед основних трендів депозитного ринку минулого місяця – поступове зниження депозитних ставок. Банкіри підкреслюють, що подібні тенденції триватимуть і навесні.

Незмінними лишаються переваги клієнтів банку в частині терміновості й періоду розміщення коштів. Найбільший дохід вкладники отримують від депозитів із фіксованою датою виплати терміном на 6-12 місяців. Відповідно сьогодні 98% портфеля Банку Кредит Дніпро – це строкові депозити і більше половини портфеля – вклади строком на 180-365 днів.

«У цілому тренди депозитного ринку в Україні лишаються такими самими. Зниження процентних ставок за всіма видами внесків триває, і наш банк розвивається відповідно до таких тенденцій. Довіра українців до фінансових інститутів зберігається на досить високому рівні, й навіть політичні турбулентності, які все ще іноді трапляються в Україні, вже не спричиняють такий психологічний ефект на настрої вкладників, як це було в 2014-2015 роках, – каже Андрій Мойсєєнко, заступник голови Правління Банку Кредит Дніпро. – Фінансовий ринок практично очищено від проблемних учасників, топ-гравці націлені на активізацію роздрібного і корпоративного кредитування. Це і пояснює політику українських банків щодо подальшого зниження депозитних ставок, що дозволить здешевити кредитний ресурс для позичальників і куди істотніше підтримувати національну економіку, підкріплюючи її підйомним фінансуванням». 

Присоединяйтесь